สพม.เชียงใหม่ ประชุม ผบห.สถานศึกษาในสังกัด

สพม.เชียงใหม่ ประชุมออนไลน์กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมออนไลน์กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยมี ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับนโยบายในการเริ่มต้นของปีการศึกษา 2565 และมีประเด็นดังนี้

 1. ความปลอดภัยในสถานศึกษา
 2. การดูแลนักเรียน และการจัดการเรียนการสอน ไม่ให้เกิดภาวะตึงเครียด
 3. การบริหารอัตรากำลังของครู…สู่สถานศึกษาและการพัฒนาครูผู้ช่วย
 4. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565
 5. การจัดการเรียนรู้พัฒนาทางด้านภาษาของครู
 6. การขับเคลื่อนสนับสนุนการมีอาชีพเพื่อมีงานทำโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 7. เวทีในการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษาในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 โดยทุกโรงเรียนนำเสนอการส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษา, วัตถุประสงค์, แนวทางการดำเนินกิจกรรม และผลที่ได้รับหรือรางวัลที่อ้างถึง
 8. การประชุมอัตรากำลัง วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
 9. การดำเนินการพิจารณาการเลือนขั้นเงินเดือน
 10. นโยบายเร่งรัดการดำเนินการประเมินวิทยฐานะ ภายใน วันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยหลักพรมวิหาร 4
 11. การกำกับติดตามเรื่องการวัดประเมินผลและการสำเร็จการศึกษา
 12. ระบบช่วยเหลือนักเรียนให้ใช้เครื่องมือในการรายงานสภาพนักเรียนที่จะช่วยเหลือเพื่อดูแล และการดำเนินการลดความเครียดที่จะเกิดปัญญาต่างไปได้
 13. ประชุมสมาคมรองผู้อำนวยการ ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2565
 14. การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา โดยการประชุมผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว: ศน.ปฏิภาณ โรจน์รุ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น