ตรวจสนามชนไก่ สันกำแพง

นายอำเภอสันกำแพง ได้มอบหมายให้ปลัดหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงตรวจสนามชนไก่ในพื้นที่

วันที่ 19 พ.ค. 65 เวลา 13.00 น. ทาง นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ พรสมบูรณ์กิจ ปลัดอำเภอสันกำแพงหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ออกตรวจประเมินมาตรการป้องโรคในสนามชนไก่ ก่อนขออนุญาตเล่นการพนันชนไก่ ตป.พน.1 ณ สนามชนไก่ชุมชน ที่ ”บ้านออน” ตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง ผลการปฏิบัติ พบว่าผู้ขออนุญาต ได้จัดให้มาตรการป้องกันโรคตามที่กำหนด เช่น จัดให้มีการคัดกรองคนเข้าสนามด้วยการตรวจ ATK การจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส การจัดจุดล้างมือ ฯลฯ ทั้งนี้ได้กำชับผู้ขออนุญาตในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. 2552 อย่างเคร่งครัดต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น