จ.แพร่ จัดโครงการขจัดความยากจน

จ.แพร่จัดโครงการขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่
นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้…

นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เลขานุการ ศจพ.จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมพระสังฆธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ เพื่อขอรับการสนับสนุนกิจกรรมซ่อมสร้างบ้าน ตามโครงการขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติด้านความเป็นอยู่ “รวมพลังคนแพร่แก้จน”

โดยที่ประชุมคณะสงฆ์มีมติ ช่วยเหลือในการซ่อมสร้างบ้าน อำเภอละ 4 ครัวเรือน รวม 32 ครัวเรือน ทั้งนี้ จังหวัดแพร่มีเป้าหมายที่จะดูแลในเรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวแพร่ โดยการซ่อม สร้างบ้าน ห้องน้ำให้แก่ครัวเรือนยากจน แบ่งออกเป็น 2 เฟส โดยเฟสแรกกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมจำนวน 160 หลังคาเรือน และเฟสสอง กำหนดแล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 89 หลังคาเรือน รวมจำนวน 249 ครัวเรือน

ในการประชุมในครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น