แพร่ จัด กิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จ.แพร่ จัด กิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ otop

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ (กาดสามวัย) อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด, ภาคเอกชน, ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP, และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม และจับจ่ายใช้สอยผลิตภัณฑ์ชุมชน

นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า โครงการในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถเพิ่มมูลค่า สวยงาม ทันสมัย มีคุณภาพ โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการ OTOP
…….ในการกิจกรรมในครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น