โรงเรียนสันติสุข รับการประเมินฯ ระยะที่4

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสันติสุข สพม.เชียงใหม่ นำโดย นายชัยบุญ อินตุ่น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ใหญ่บ้านศุภกิจ ตั๋นเหล็ก ผู้นำชุมชน ดร.ศราวุฒิ ขันยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุข น.ส.ภัทรานิษฐ์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและนักเรียน รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 4 จากคณะกรรมการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อแสดงถึงมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานคุณภาพการบริหารและการจัดการ มาตรฐานคุณภาพการจัดการเรียนรู้

ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้วย SS SMART Modelโดยมีค่านิยมองค์กร คือ SSS(Triple s) Spirit Service Mind Society เพื่อเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาที่แท้จริง ดั่งปณิธานของโรงเรียนที่ว่า “ชาวสันติสุข สร้างคุณค่าให้ตนเองและชุมชน”

ร่วมแสดงความคิดเห็น