เปิดเทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย 2565

อบจ.เชียงราย เปิดเทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 (Fruit Festival)

วันที่ 20 พ.ค. 65 นาอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 (Fruit Festival) ณ โรงเรียนบ้านนางแล ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, สมาชิกสภาฯ, นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมในพิธีฯ ครั้งนี้ด้วย

เทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ต่างๆ ตลอดจน การพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับ “นโยบายเชียงรายเมืองอาหารปลอดภัย” ซึ่งนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่จะเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนางาน ด้านเกษตรปลอดภัยเกิดเครือข่ายต้นแบบชุมชนสนับสนุนการเกษตรที่ปลอดภัยอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ภายในงานมีการจัดหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เช่น สับปะรด ลิ้นจี่ ส้มโอ มะม่วง ฯลฯ และตลาดประชารัฐ รวมถึงการออกร้านจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางด้านการเกษตร อาหารพื้นเมือง และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอุดหนุนสินค้าต่างๆ ภายในงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 20-22 พ.ค. 65 ณ โรงเรียนบ้านนางแล ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มาถึงที่มีผลไม้ถูกจากเกษตรกรตัวจริง

ร่วมแสดงความคิดเห็น