ทต.ช่อแฮจัดโครงการยุวมัคคุเทศก์รักษ์ช่อแฮ

มัคคุเทศก์รักษ์ช่อแฮ ทต.ช่อแฮจัดโครงการยุวมัคคุเทศก์รักษ์ช่อแฮ

เทศบาลตำบลช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ โดยนายอดุลย์ อ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการ”ยุวมัคคุเทศก์รักษ์ช่อแฮ” พร้อมด้วยนางสวัสดิ์ศรี ยิ้มศิริ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และนักประชาสัมพันธ์ เทศยาลตำบลช่อแฮ ร่วมการดำเนินโครงการฯ

ในการจัดโคตรงการครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักประวัติความเป็นมาของชุมชนท้องถิ่น มีจิตสำนึกที่จะรักแบะพัฒนา เห็นคุณค่าและหวงแหนทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว และให้เยาวชนมีความกล้าแสดงออกในการแสดงความสามารถเป็นเจ้าบ้านที่ดี และสามารถนำไปใข้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้

นายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตีตำบลช่อแฮ กล่าวว่า เทศบาลตำบลช่อแฮ ขอขอบคุณ คณะอาจารย์ภาควิชาส่งเสริมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ที่นำโครงการมาดำเนินการให้น้อง ๆ เยาวชนได้รับความรู้ ได้ฝึกประสบการณ์ ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการ-คณะครูโรงเรียนเมืองแพร่ที่ให้การสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ และอำนวยสถานที่จัดดำเนินโครงการในครั้งนี้


สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น