ทต.ช่อแฮจัดอบรมส่งเสริมผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ

เทศบาลตำบลช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่โดยนายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่อแฮ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ พร้อมด้วยนางภคพร สดสวย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล นางสวัสดิ์ศรี ยิ้มศิริ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่อแฮ ร่วมพิธีเปิดโครง
การ

นายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกทต.ช่อแฮ กล่าวว่าซึ่งดำเนินโครงการโดยคณะกรรมการหมู่บ้านและ คณะอสม.บ้านป่าแดง หมู่ 2 ตำบลป่าแดง เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ เพื่อได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการดำเนินโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่อแฮ

ร่วมแสดงความคิดเห็น