Best Practice อบรมเชิงปฏิบัติการฯ

Best Practice! อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ


เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของการจัดการศึกษาปฐมวัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะ EF เด็กปฐมวัย ให้แก่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดแพร่ ในระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีนายสุวิณ เทพสาธร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นผู้กล่าวรายงาน

นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กล่าวถึง วัตถุประสงค์ในการอบรมว่า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเขียนผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของการจัดการศึกษาปฐมวัยแก่ครูปฐมวัยโรงเรียนเอกชนในจังหวัดแพร่ และมีนางรจนา กาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง สพป.แพร่ เขต 1 และนางศิริลักษณ์ เกษม ครู โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป.แพร่ เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูปฐมวัยดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น