สูงเม่น ร่วมคัดสรรผลิตภัณฑ์เด่น OPC

อำเภอสูงเม่น ร่วมคัดสรรผลิตภัณฑ์เด่น OTOP Product Champion : OPC

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ พร้อมด้วย นางมาลี ชัยธิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจาก กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ให้รับผิดชอบดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Product Champion : OPC) ต่อเนื่องจากลงทะเบียน ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อเป็นการพัฒนาและสนับสนุนศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ มาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนก่อให้เกิดการสร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้มีอาชีพ มีรายได้ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานในระดับสากล

ทั้งนี้ คณะกรรมการการคัดสรรจังหวัดแพร่จะได้รวบรวมผลคะแนนการคัดสรรและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรร ในระดับจังหวัด ส่งไปดำเนินการคัดสรร ในส่วนกลางต่อไป

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น