มร.ชม.จัดอบรมทักษะภาษาเกาหลีให้แรงงานไทย

ม.ราชภัฏเชียงใหม่จัดอบรมทักษะภาษาเกาหลีให้แรงงานไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดี และหลักสูตรภาษาเกาหลี ร่วมกับกรมการจัดหางาน จัดโครงการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนงานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความชำนาญในการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และภาษาเกาหลีในสถานประกอบการ รวมถึงเข้าใจในวัฒนธรรมของสาธารณรัฐเกาหลี ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของสองประเทศเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 21คน โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-22 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น