กิจกรรม”เยาวชนนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมฯ

กิจกรรม”เยาวชนนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมเพื่อสิ่งแวดล้อมเมืองเชียงใหม่”

มูลนิธิสื่อประชาธรรม ร่วมกับ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และ กลุ่มเยาวชนจิตอาสา Green Power Gangster Thailand จัดกิจกรรม “เยาวชนนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมเพื่อสิ่งแวดล้อมเมืองเชียงใหม่” ในโครงการ สร้างนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (จังหวัดเชียงใหม่)
ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 โดยมูลนิธิประชาธรรม ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการสร้างเยาวชนแกนนำเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการสื่อสารสิ่งแวดล้อม กระตุ้นเตือน เฝ้าระวัง และขับเคลื่อนสังคมให้เห็นคุณค่าที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งตระหนักถึงปัญหาจากชุมชนที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม

โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการอบรมเกี่ยวกับการผลิดสื่อ เพื่อรณรงค์ สร้างแคมเปนการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้ลงพื้นชุมชนเพื่อศึกษา สำรวจ และร่วมกันกับผู้นำชุมชนในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ชุมชนควรค่าม้า ชุมชนคลองแม่ข่า โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครเชียงใหม่ และโรงแทมริน วิลเลจ สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน ร่วกันขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม เยาวชนจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ มีแผนการดำเนินงาน และมีความร่วมมือกับมูลนิธิประชาธรรม ตลอดจนภาคประชาสังคม ร่วมกับขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนเมืองเชียงใหม่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น