อบรมเชิงปฏิบัติการงานธุรการและสารบรรณ

รร.วัฒโนทัยพายัพ อบรมเชิงปฏิบัติการงานธุรการและสารบรรณ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นายเศรษฐวิทย์ สมสัตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานธุรการและสารบรรณ โดย นางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ กล่าวรายงาน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมจากกลุ่มบริหาร 6 กลุ่ม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 11 กลุ่มสาระ รวมผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นางพัชราพร แก้วบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนายอดุลย์ ตั๋นเขียว พนักงานธุรการ ระดับ ส.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยนางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ นางดาราภรณ์ ศรีวิชัย หัวหน้างานธุรการ – สารบรรณโรงเรียน และนางพนารัตน์ เลปนานนท์ เป็นวิทยากร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และคุณสมบัติของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่งานอำนวยการธุรการและสารบรรณ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตามระเบียบงานธุรการและสารบรรณ สำนักนายกรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ณ ห้องประชุมผูกมิตร อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น