(มีคลิป) น่าน ทำบุญตักบาตร วันวันอัฏฐมีบูชา

น่าน นำพุทธศานิกชนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพุทธศาสนา (วันอัฏฐมีบูชา) ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. ที่วัดพญาภู พระอารามหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2565 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยการทำบุญตักบาตร ถวายข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม งดเว้นจากอบายมุขทั้งปวง เว้นจากการฆ่า การเบียดเบียน ชำระกาย วาจา จิต ให้สะอาด และเวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชา โดยนำคำสอนทางพระพุทธศาสนา ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้เป็นสังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืนในมิติทางศาสนา ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

สำหรับ วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ (ตรงกับเดือน 6 ของไทย) ประวัติความเป็นมาของวันอัฏฐมีบูชา เริ่มขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว 8 วัน ในครั้งนั้น มัลลกษัตริย์แห่งนครกุสินารา พร้อมด้วย พระมหากัสสปะเถระ พระภิกษุสงฆ์ และชาวพุทธ ต่างรู้สึกโศกเศร้าเป็นอย่างยิ่ง โดยได้ร่วมกันถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธนเจดีย์แห่งกรุงกุสินารา ในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ทำให้วันนี้ถูกเรียกว่า “วันอัฏฐมีบูชา” ซึ่งเป็นวันที่ชาวพุทธผู้เลื่อมใสระลึกถึงคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากพระเพลิงเผาไหม้พระพุทธสรีระแล้ว มัลลกษัตริย์แห่งนครกุสินารา ได้ทำพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานยังสถานที่ต่างๆ

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญจิตตภวานา รับฟังธรรมเทศนา เรื่อง ความเป็นมาของ วันอัฏฐมีบูชา วันสำคัญทางพุทธศาสนาที่ชาวพุทธเริ่มจลืมเลือน และเวลา 18.30 น ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพุทธศาสนา (วันอัฏฐมีบูชา) จึงขอเชิญพุทธศานิกชนร่วมพิธีเวียนเทียนในวันเวลาดังกล่าวโดย พร้อมเพียงกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น