ประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเด็กฯ

สพม.เชียงใหม่ ร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2565

วันนี้วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.45 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่, ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่, นางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายภูริวัจน์ วงค์เลย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2565 ZOOM Meeting

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จากประเทศไทย จำนวน 600 คน ประกอบด้วยครูและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ โรงเรียนโครงการพระราชดำริฯ ในสังกัด 7 หน่วยงาน ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน,สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
,สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

และจาก 10 ประเทศ จำนวน 400 คน ประกอบด้วย ครูและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริฯ จากประเทศ สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ,ราชอาณาจักรภูฏาน , ราชอาณาจักรกัมพูชา ,สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,ประเทศมองโกเลีย
,สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์,สาธารณรัฐฟิลิปปินส์,สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตย์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม

ร่วมแสดงความคิดเห็น