ทต.ช่อแฮ ประชุม คกก.สนับสนุนการจัดทำแผนฯ

ทต.ช่อแฮประชุม คกก.สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ โดยนางดวงพร รองเดช ปลัดเทศบาลตำบลช่อแฮ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลช่อแฮ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ พร้อมด้วย่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้แทนภาคประชาคมท้องถิ่น

เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565 และ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ265 – 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนเรื่องอื่น ๆ ของเทศบาลตำบลช่อแฮ ณ ห้องประชุมเล็ก เทศบาลตำบลช่อแฮ

ร่วมแสดงความคิดเห็น