ร.ร.สันกำแพง ประชุมผู้ปกครองฯ ภาคเรียนที่ 1

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 น.ส.สุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียน ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียน การสร้างความเข้าใจเรื่องระเบียบวินัย การประพฤติปฏิบัติตนในการอยู่ที่โรงเรียน การเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง การรายงานผลการเรียนให้กับผู้ปกครองของนักเรียนทุกระดับชั้น

โดยดำเนินการประชุม 6 รอบ 6 ระดับชั้น ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น. ซึ่งทางโรงเรียนโดยงานอนามัย ได้ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนผ่านทางระดับชั้นและครูที่ปรึกษา ในการรักษามาตรการ การตรวจ ATK ของผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนเข้าร่วมประชุมไม่เกิน 48 ชั่วโมง การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเข้ารับการลงทะเบียนการประชุมผู้ปกครอง ณ โดมแดงอเนกประสงค์ และอาคารหอประชุม 1 โรงเรียนขอขอบคุณในความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างสูง

ร่วมแสดงความคิดเห็น