ฝึกอบรมฯ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อ 23 พฤษภาคม 2565 กอ.รมน.จ.เชียงราย โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผน และการข่าว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วย พ.อ.สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หัวหน้าฝ่ายแผนฯ และกำลังพล กอ.รมน.จ.เชียงราย ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโป่ง หมู่ 9 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 25 คน การอบรมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและภารกิจ กอ.รมน. /กอ.รมน.จ.,หลักการทรงงานและแนวทางพระราชดำริ,หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และการอบรมส่งเสริมอาชีพ(การทำ EM) โดยวิทยากรจากพัฒนาการ อ.แม่สาย ทั้งจัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ทั้งนี้ กอ.รมน.จ.เชียงราย ได้ดำเนินการมอบอุปกรณ์ในการอบรม อาหารกล่อง และอาหารว่าง ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น