ให้สถานศึกษาทุกแห่งเปิดเรียน​ On​ site ได้

จ.เชียงใหม่​ ให้สถานศึกษาทุกแห่งเปิดเรียน​ On​ site ได้​ ครู-บุคลากร​ ต้องรับวัคซีนโควิด-19​ เกิน 85% ต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโดยเคร่งครัด

วันที่  24 พฤษภาคม 2565​ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่​ นายประจญ​ ปรัชญ์สกุล​ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่​ ในฐานะ​ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่​ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่​ ที่​ 39/2565 เรื่อง  มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน​ โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่​ 17​ พฤษภาคม​ 2565​ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่บนแปลง

ทั้งนี้คำสั่งฉบับดังกล่าวมีสาระสำคัญระบุว่า​ ให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท/ทุกระดับ/ทุกสังกัด ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่​ ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ครบโดส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85​ ให้สามารถเปิดดำเนินการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On​ site) โดยให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9​ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.​2548 (ฉบับที่ 37) ประกอบแนวทางและมาตรการการใช้อาคารหรือสถานที่
เพื่อจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ (โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา) และให้รายงาน
ผลการปฏิบัติตามคำสั่งต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรวบรวมข้อมูล และรายงานให้คณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ทราบด้วย

นอกจากนี้คำสั่งยังมอบหมายให้หน่วยงานต้นสังกัดของแต่ละสถานศึกษาและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กำกับ ตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาให้เป็นไปตามคำสั่งนี้

พร้อมกันนี้ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่​24/2565​ เรื่อง มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565​ ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น