ปศุสัตว์เขต 5 รณรงค์ดื่มนม เนื่องในวันดื่มนมโลก

      เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วย น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ นายวิจิต จิตรอารีย์ ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนม เนื่องในวันดื่มนมโลก ประจำปี 2565 (World Milk Day 2022) ซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันดื่มนมโลก (World Milk Day) ,มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและรณรงค์ประเทศต่างๆให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนมภายในประเทศ โดยในปี 2565 กรมปศุสัตว์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเครือข่าย และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม จัดกิจกรรมวันดื่มนมโลกภายใต้แนวคิด “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของการดื่มนมเกิดการรับรู้และเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของนม ช่วยให้อุตสาหกรรมนมและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยมีความมั่นคงทางด้านอาชีพ

      ในปี 2565 กรมปศุสัตว์กำหนดจัดกิจกรรมงานวันดื่มนมโลก(World Milk Day) ในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนมประกอบด้วย การออกบูธจำหน่ายสินค้าของบริษัท ห้างร้านต่างๆ กิจกรรมเสวนา Milk Talk ของเครือข่ายนมดีทุกวัย ดื่มได้ทุกวัน และกิจกรรมทางช่องทางออนไลน์ ผู้สนใจสามารถติดตามผ่านเว็บเพจ “Worldmilkdaythailand”

ร่วมแสดงความคิดเห็น