เภสัชสวนดอกรับ รางวัล ทีมงานดีเด่น

แสดงความยินดีกับฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับรางวัล ” ทีมงานดีเด่น ประจำปี 2565 “

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช., ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในนามประธานชมรมหัวหน้าฝ่าย / งาน คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะ มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกจากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)ให้ได้รับรางวัล ” ทีมงานดีเด่น ประจำปี 2565 ” โดยมี ภญ.เยาวภา ชัยเจริญวรรณ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมคณะร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น