ผู้ตรวจกระทรวง พม.เยี่ยม One Home ลำปาง

ผู้ตรวจกระทรวง พม.ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน One Home พม.ลำปาง ร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมป้องบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง (นายอนันต์ ดนตรี) ผู้ตรวจราชการกระทรวง พร้อมด้วยนาย ธนู ธิแก้วผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 24 -25 พฤษภาคม 2565 โดย…นางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางพร้อมหัวหน้าหน่วยงาน One Home พม.ลำปางเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

เพื่อติดตามความคืบหน้าการผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานมีหน่วยงานรับตรวจในครั้งนี้และที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ ,ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ,ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัด ,ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัด ,สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก ,บ้านพักเด็กและครอบครัว ,ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด,และนิคมสร้างตนเองกิ่วลม เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงาน และเวลา 16.30 น. มีกิจกรรมพร้อมร่วมใจปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดย หน่วยงาน One Home พม.จังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน ณ ลานต้นไม้นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น