ประชุม คกก.เหล่ากาชาดฯ ครั้งที่ 2/2565

กาชาด จ.เชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 25 พ.ค. 65 นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนางจินตนา จิตรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นางสาวอารีย์รักษ์ ปัญญาไชย เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ดร.ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และนายกกิ่งกาชาดอำเภอ 17 อำเภอ เข้าร่วมประชุม

โดยมีวาระสำคัญ อาทิ การจัดทำโครงการ และการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ที่สอดคล้องกับพันธกิจของสภากาชาด ประจำปีงบประมาณ 2565 การสรุปรายรับ-รายจ่าย ในการออกร้านกาชาดไชโย และการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2565 การจัดทำร่างงบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น