อบจ.เชียงราย จัดฝึกอบรมฯ e-Plan-eMENSCR

อบจ.เชียงราย จัดฝึกอบรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (e-Plan-eMENSCR)

วันที่ 25 พ.ค. 65 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan-eMENSCR) ณ ห้องประชุมกินรี โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย

โดยนางอทิตาธร ได้กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า เป็นการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ทุกภาคส่วนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นที่ต้องใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้ทราบแผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการไปแล้วและผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ การใช้ทรัพยากรงบประมาณมากน้อยเพียงใด พี่น้องประชาชนมีระดับความพึงพอใจ ความคิดเห็นอย่างไร เกิดปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของภารกิจงานว่า สมควรปรับปรุง ทบทวนภารกิจที่ดำเนินการหรือไม่และเพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญจะทำให้ผู้บริหารทราบและวางแผนแนวทางการพัฒนาดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมและจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่และทันท่วงที

ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางทานตะวัน แสนพิช นายสุวิน เครื่องสีมา นายวราวุฒิ ไชยวงค์ นายสมัคร กันจีนะ และนางนิตยา ยาละ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมโครงการดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น