ประกันสังคมประชุม Focus Group

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุม (Focus Group) สรุปผลการประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กร มีกิจกรรมการสัมภาษณ์หรือจัดเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2565 ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางจริยา กาวิลเครือ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานการประชุมต่อ รศ.ดร.ชลัยพร อมรวัฒนา อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการทำแผนปฏิบัติราชการสำนักประกันสังคม ระยะ 5 ปี พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสนทนากลุ่ม Focus Group และสรุปผลการประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กร มีกิจกรรมการสัมภาษณ์หรือจัดเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯดังกล่าว โดยจัดประชุมสนทนากลุ่ม Focus Group และสรุปผลการประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กร มีกิจกรรมการสัมภาษณ์หรือจัดเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565เวลา 09.00-12.00 น. โดยครอบคลุมกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ (1) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (2) ผู้แทนนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เครือช่ายแรงงานนอกระบบ/แรงงานประกอบอาชีพอิสระ (3) กลุ่มภาคีเครือข่ายอื่นๆ เช่น หน่วยงานราชการ สื่อมวลชน สถานพยาบาลในเครือประกันสังคม ธนาคารหรือหน่วยงานบริการรับจ่ายเงินในความตกลงของสำนักงานประกันสังคมและนักวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของสำนักงานประกันสังคมในปัจจุบัน ความคาดหวังหรือประเด็นที่ท้าทายต่อการพัฒนางานประกันสังคมในอนาคต

ร่วมแสดงความคิดเห็น