แพร่ เข้มข้นรอบชิงคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

แพร่เข้มข้นรอบชิงชนะเลิศคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการลงพื้นที่หาผู้ที่มีผลงานอย่างรอบด้านรอบชิงชนะเลิศรางวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 โดยภาคเช้า) เวลา 09.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอสอง ภาคบ่าย) เวลา 13.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเวียงตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 พร้อมคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัด ,ผู้อำนวยการ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการการประกวดฯ พร้อมทั้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจการประกวดตามโครงการฯ

โดยได้แบ่งกิจกรรมการประกวดออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ ภาคเช้า โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสอง ประเภทกิจกรรมที่ส่งเข้าประกวด ได้แก่ 1. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลห้วยหม้าย 2. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสอง

ภาคบ่าย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ ประเภทกิจกรรมที่ส่งเข้าประกวดได้แก่ 1.คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทพัฒนาบทบาทสตรีตำบลวังธง 2.กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มเลี้ยงผึ้ง ม.4 ต.วังธง (ต่อยอด)

ทั้งนี้ คณะกรรมการการประกวดฯ (รอบชิงชนะเลิศ) จะต้องลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือก ในอำเภอ และประเภทที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกฯ ในรอบที่ 1 ที่เหลือ ในวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เพื่อคัดเลือกให้ได้ผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทต่อไป การดำเนินโครงการฯ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น