พระราชทานปลา 888,000 ตัว

พระราชทานปลา 888,000 ตัว เพื่อพี่น้องประชาชน (ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริ ให้หน่วยทหารดำเนินการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพื้นเมืองที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้สนใจที่ขอพระราชทานพันธุ์ปลา โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 มีรายละเอียดดังนี้ 1.) ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืด ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้กับประชาชน 2.) เป็นศูนย์การเรียนรู้ในการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืด ให้แก่กำลังพล ครอบครัว และประชาชนที่สนใจ ได้มาศึกษาดูงาน และนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ต่อไป

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาฯ พระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จากศูนย์เพาะพันธุ์ปลาพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4) จำนวน 888,000 ตัว แก่หน่วยทหารในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3, ส่วนราชการพลเรือน รวมทั้งราษฎรและเกษตรกร ในปีงบประมาณ 2565 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สร้างความซาบซึ้ง และความสุขให้แก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับทราบว่าพระองค์ฯ ทรงห่วงใย และทรงตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของราษฎร จึงทรงพระกรุณาฯ พระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จำนวนดังกล่าว สำหรับนำไปเลี้ยงเพื่อการดำรงชีพ และสร้างรายได้ต่อไป

1. เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ส่งมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อนำไปพระราชทานให้กับราษฎรในพื้นที่ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 120,000 ตัว
2. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 สนับสนุนภารกิจการพระราชทานพันธุ์ปลาให้กับ มลฑลทหารบกที่ 32 และสถานีตำรวจภูธรเกาะคา เพื่อนำไปพระราชทานฯ แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 8,000 ตัว
3. เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ส่งมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อนำไปพระราชทานให้กับราษฎรในพื้นที่ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 120,000 ตัว
4. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ส่งมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อนำไปพระราชทานให้กับราษฎรในพื้นที่ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 120,000 ตัว
5. เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ส่งมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อนำไปพระราชทานให้กับราษฎรในพื้นที่ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย จำนวน 120,000 ตัว
6. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 ส่งมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อนำไปพระราชทานให้กับราษฎรในพื้นที่ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย จำนวน 80,000 ตัว
7. เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ส่งมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อนำไปพระราชทานให้กับราษฎรในพื้นที่ อำเภอดป่าแดด จังหวัดเชียงราย จำนวน 120,000 ตัว
8. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 ส่งมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อนำไปพระราชทานให้กับราษฎรในพื้นที่ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จำนวน 80,000 ตัว
9. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ส่งมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อนำไปพระราชทานให้กับราษฎรในพื้นที่ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จำนวน 120,000 ตัว

ทั้งนี้ ขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพล, ความรู้ความสามารถ และยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความมั่นคง ด้านอาหาร และยั่งยืนสืบไป

คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
26 พฤษภาคม 2565

ร่วมแสดงความคิดเห็น