เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการในชุมชน

พัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่ เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการในชุมชนค้นหาศักยภาพชุมชน เพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่พัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการในชุมชน หลักสูตร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบกิจการ ให้กับผู้ประกอบกิจการที่พักชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 เเห่ง รวม 20 คน ระหว่างวันที่ 26 – 27, 30 – 31 พฤษภาคม และ 6 – 7 มิถุนายน 2565 ณ ออนใต้ฟาร์มจ.เชียงใหม่

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กล่าวว่า สถาบันฯ ร่วมกับคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบริษัท บิ๊กเคเอทีพ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแนวหน้าชั้นนำของประเทศด้านการทำตลาดออนไลน์ ร่วมถ่ายทอดความรู้และทักษะในการฝึกอบรม หลักสูตร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการที่พักชุมชน สามารถวิเคราะห์ธุรกิจและหาคุณค่าของสินค้าหรือบริการในพื้นที่ของตนเอง ลดต้นทุนด้วยการแหล่งวัตถุดิบที่เหมาะสมภายใต้ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล เพิ่มทักษะในการทำสื่อการตลาดออนไลน์ด้วยสมาร์ทโฟน การเพิ่มช่องทางการขายในระบบออนไลน์ การจัดทำบัญชีธุรกิจและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติด้วยแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC) ทางเลือกเพื่อความอยู่รอดภายหลังสถานการณ์โควิด รู้จักการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) แนวคิดสำคัญเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการสมัยใหม่สู่การนำไปใช้จริง และการค้นหาศักยภาพชุมชน เพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น