MOU จัดทำหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ICDI มช. ลงนามMOU จัดทำหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ สร้างกำลังคนสมรรถนะสูง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ตัวแทนจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (International College of Digital Innovation: ICDI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายตรัยคุณ ศรีหงส์ Country Manager Zipmex Thailand แถลงความความร่วมมือจัดทำหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เพื่อสร้างกำลังคนสมรรถนะสูง New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย พร้อมตอบสนองความต้องการด้านอาชีพของผู้เรียน และกระแสผู้ประกอบการที่ต้องการบุคลากรรอบรู้เรื่องสินทรัพย์ดิจิทัล และการเงินยุคใหม่ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด บรรยายพิเศษ ร่วมด้วย คณาจารย์, ผู้มีเกียรติร่วมงาน ภายใต้มาตรการ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
 


ผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ตัวแทนจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (International College of Digital Innovation: ICDI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “ICDI ได้จัดให้มีโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษา โดยร่วมร่างหลักสูตรกับทั้งภาครัฐ และเอกชน และดำเนินการจัดทำหลักสูตรที่น่าสนใจ ล่าสุดนี้เราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก ซิปเม็กซ์ ประเทศไทย (Zipmex) จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมดิจิทัล และหลักสูตรการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะขึ้น โดยมุ่งเน้นสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) อาทิ มีสมรรถนะในการปรับตัวและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ ประเทศมีความมั่นคง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”


 
“หลักสูตรการฝึกอบรมดิจิทัล และหลักสูตรการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ลักษณะโมดูล (Module) มีความยืดหยุ่นสามารถบูรณาการตามศาสตร์และสาขาวิขาที่ถนัด และตรงตามความต้องการด้านอาชีพของผู้เรียน รวมทั้งตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีการเชื่อมต่อภายในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างคณะกับภาควิชา ระหว่างระดับอุดมศึกษาหรือระดับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีระบบเทียบโอน (Credit Transfer) ได้กับกระบวนวิชาในระดับปริญญาโทด้านนวัตกรรมดิจิทัล และเทคโนโลยีการเงินของวิทยาลัย”


 
สำหรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่จัดทำขึ้น เพื่อปรับทักษะของบุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ตรงความต้องการของอุตสาหกรรมดิจิทัล และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ ทั้งยังเป็นการรองรับหลักสูตรระดับปริญญาโทด้านดิจิทัล และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในอนาคต โดยผู้เรียนสามารถสะสมและเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อสอบประมวลความรู้ และทำการศึกษาวิจัยทั้งในระดับการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง ที่สำคัญ เป็นการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมทางด้านดิจิทัล (Digital) ระบบโลจิสติกส์ (Logistic) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronic)
 


ด้านนายตรัยคุณ ศรีหงส์ Country Manager Zipmex Thailand กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการให้ความรู้ ที่ถูกต้อง และครบวงจรในเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัล เรามีความยินดีอย่างยิ่ง ในการร่วมจัดทำหลักสูตรที่มีองค์ความรู้ที่ครบถ้วน มีความทันสมัย และตรงกับความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัล
 


ในหลักสูตรที่จัดทำขึ้นนี้ จะร่วมจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) ร่วมพัฒนาหลักสูตรสาขาการเงิน หลักการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และคริปโตเคอร์เรนซี เพื่อตอกย้ำให้เห็นถึงพันธกิจของ Zipmex ในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาผ่านการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้เกี่ยวกับโลกการเงินแห่งอนาคต และคริปโตฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและบุคคลที่สนใจ รวมถึงพัฒนาบุคลากรสำหรับสายงาน Fintech ที่กำลังเป็น  Mega Trend ของโลกอยู่ในตอนนี้ ซึ่งในวิชาจะประกอบไปด้วยเทคโนโลยีทางการเงินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Blockchain, DeFi,  NFT, GameFi และ Metaverse ตลอดจนอธิบายถึงหลักการพื้นฐาน ไปจนถึงการนำไปใช้ (Use case) และการปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ของโลกการเงิน รวมไปถึงการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเทรนด์ใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง จึงนับเป็นโอกาสที่ดี ที่ผู้เรียนในหลักสูตรนี้ จะได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา เพื่อต่อยอดความรู้ในอนาคต และประสบความสำเร็จในการทำงาน โดยได้เข้าถึงแหล่งความรู้ จากวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง”


 
ภายหลังการแถลงข่าว ผศ.ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ รักษาการแทนคณบดี วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (International College of Digital Innovation: ICDI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายตรัยคุณ ศรีหงส์, Country Manager  Zipmex Thailand ได้ร่วมลงนามแสดงเจตจำนงความร่วมมือ ในการจัดทำหลักสูตรอิเล็คทรอนิกส์อัจฉริยะ เพื่อสร้างกำลังคนสมรรถนะสูง New Growth Engine ปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น