เยี่ยมชมการผลิตก๊าซชีวภาพบ้านบุญแจ่ม………….เมื่อบ่ายวันที่ 28 พฤษาคม 2565 เวลา 13.00 น.ส.ส.นายแพทย์นิยม วิวรรธนดิฐกุล ที่ปรึกษากรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร และส.ส.บัญชีรายชื่อจังหวัดแพร่เยี่ยมชมการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้หุงต้มในครัวเรือน โดยการหมักขี้หมูจากฟาร์มเลี้ยงหมูที่ บ้านบุญ แจ่ม หมู่1ตำบลนน้ำเลา อำเภอร้องร้องกวา ง จังหวัดแพร่ โดยมี กำนันประยูร ท้าวใจแปง กำนันตำน้ำเลา พร้อมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องนำเยี่ยมชม นับว่าชาวบ้านบุญแจ่มได้ใช้ก๊าชหุงต้มในราคาถูก ครัวเรือนละประมาณ 50 บาท ต่อเดือน
…………….ในการลงพื้นที่ของ ส.ส.นายแพทย์นิยม วิวรรธนดิฐกุล ที่ปรึกษากรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎรเพื่อรวบรวมข้อมูลการผลิตก๊าซ นำเสนอต่อกรรมาธิการพลังงานเพื่อมาตรวจเยี่ยมและช่วยปรับปรุงการผลิตและคุณภาพก๊าซให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่ายั่งยืน และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวตามรอยเท้าพ่อ
…………ผู้สื่อข่าวรายงานบ้านบุญแจ่มยังเป็น“ศูนย์เรียนรู้เห็ดป่าชุมชนต้นแบบบ้านบุญแจ่ม ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่” ซึ่งดำเนินงานโดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ภายใต้การดำเนินงาน 2 โครงการหลักๆ ได้แก่ โครงการวิจัยและพัฒนาป่าชุมชนต้นแบบให้เป็นแหล่งผลิตผลิตผลอินทรีย์แบบธรรมชาติ เพื่อสร้างฐานอาหารและเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน และโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วว. กับชุมชนบ้านบุญแจ่ม และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น