ประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมทางกฎหมาย”

ประชุมวิชาการระดับชาติ ทางนิติศาสตร์ “นวัตกรรมทางกฎหมาย”

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. อาจารย์อุเทน สุขทั่วญาติ ประธานหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ และอาจารย์ประจำสาขาวานิติศาสตร์ มจร.วิทยาเขตแพร่

ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ทางนิติศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมทางกฎหมาย” ในรูปแบบของการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลาผ่านไปด้วยดีครับ ทาง อาจารย์อุเทน สุขทั่วญาติ ขอขอบคุณผู้ช่วยจัดระบบออนไลน์อีกครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น