ขยายโรงเรือนและระบบการเพาะปลูกพืช

วิศวฯ เครื่องกล มทร.ล้านนา เดินหน้าสานต่อภารกิจสนับสนุนงานโครงการพระราชดำริ ขยายโรงเรือนและระบบการเพาะปลูกพืช ภายในศูนย์พันธุ์พืชจักรพรรณเพ็ญศิริ อ.แม่สาย เชียงราย

อาจารย์ศรีธร อุปคำ หัวหน้าโครงการฯ นำอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินโครงการ “พัฒนาและปรับปรุงระบบทางวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการพระราชดำริฯ” ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2565 เพื่อปรับปรุงระบบระบายอากาศ ระบบน้ำ และระบบให้ธาตุอาหารสำหรับพืช พร้อมทั้งขยายขนาดของโรงเรือน ในการช่วยแก้ปัญหาการปลูกพืชที่ได้ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ โรคพืชและแมลง ซึ่งได้นำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และทักษะการปฏิบัติงานของอาจารย์และนักศึกษาเข้าไปร่วมแก้ปัญหาดังกล่าว อย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการฝึกทักษะปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา โดยโครงการดังกล่าวฯ ได้รับงบประมาณดำเนินการภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงโรงเรือน ระบบไฟฟ้า และเครื่องจักรกลเกษตร ในพื้นที่พระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น