แพร่ ติดตามการดำเนินงานขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย

จ.แพร่ติดตามการดำเนินงานขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย มิติความเป็นอยู่ อ.สอง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย มิติความเป็นอยู่ ณ พื้นที่อำเภอสอง ดังนี้ ครัวเรือน นางไฮ กองแก้ว 84/1 หมู่ที่ 8 ตำบลเตาปูน งบประมาณจากกาชาดจังหวัดแพร่ จำนวน 45,000 บาท , จาก พม. จำนวน 22,500 บาท และการบูรณาการช่วยเหลือจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเตาปูน ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และชุมชน คาดว่าอีก 10 วัน แล้วเสร็จ (เป็นเป้าหมายเฟส 2)

ครัวเรือนนายคมสันต์ คำปลิว 334 หมู่ที่ 8 ตำบลเตาปูน งบประมาณ พอช.จำนวน 40,000 บาทและการบูรณาการช่วยเหลือจาก อบต.เตาปูน ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และชุมชน คาดว่าอีก 5 วัน แล้วเสร็จ (เป็นเป้าหมายเฟส 1)

ทั้งนี้จังหวัดแพร่เป้าหมายซ่อมสร้างบ้านจำนวน 249 คร.แยกเป็นระยะที่ 1 ภายใน 12 สิงหาคม 2565 จำนวน 160 ครัวเรือน ดำเนินการแล้ว 148 ครัวเรือน คงค้าง 12 ครัวเรือน ระยะที่ 2 ภายใน 5 ธันวาคม 2565 จำนวน 89 ครัวเรือน ดำเนินการแล้ว 28 ครัวเรือนคงค้าง 61 ครัวเรือน โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการมากกว่าเป้าหมาย และแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนด

ร่วมแสดงความคิดเห็น