พระพรหมโมลี ทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค

พระพรหมโมลี ทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค แก่พระภิกษุ-สามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ

พระพรหมโมลี ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค แก่พระภิกษุ-สามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ที่ วัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2565 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง ผู้รักษาราชการแทนเจ้าคณะใหญ่คนเหนือ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในการประกอบพิธีตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค แก่พระภิกษุ-สามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ จำนวน 330 รูป ที่เข้ารับพระบัญชาฯ ใบตราตั้ง พัดยศ ที่ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ คณะสงฆ์ และประชาชน เข้าร่วมพิธี

ในการนี้ ได้มีการมอบประกาศนียบัตรบาลีประโยค 1-2 ให้แก่พระภิกษุ-สามเณร จำนวน 378 รูป เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาพระปริยัติแผนกบาลีของพระภิกษุสงฆ์และสามเณร นอกจากนี้ ยังมีพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 ที่มีความประสงค์ขอเข้ารับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ใบตราตั้ง และพัดยศ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ประกอบด้วย ตำแหน่งปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด จำนวน 1 รูป , ตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ จำนวน 1 รูป และตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอ อีกจำนวน 2 รูป

ร่วมแสดงความคิดเห็น