พช.แพร่ประชาสัมพันธ์ 12 บาท ทุนแห่งศรัทธา 12 สิงหา

พช.แพร่ ประชาสัมพันธ์ 12 บาท ทุนแห่งศรัทธา 12 สิงหา เพื่อแม่ของแผ่นดิน”

จ.แพร่ โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ นำโดยนายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ แจ้งว่า ขอความร่วมมือเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ

“90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดี” ภายใต้กิจกรรม “12 บาท ทุนแห่งศรัทธา 12 สิงหา เพื่อแม่ของแผ่นดิน” (สมทบกองทุนแม่ฯ ครัวเรือนละ 12 บาท)

ร่วมแสดงความคิดเห็น