จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแบรนด์ท่องเที่ยวเชียงราย ครั้งที่ 2

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแบรนด์ท่องเที่ยวเชียงราย ครั้งที่ 2 หวังรองรับตลาดการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน ในการบริหารจัดการดำเนินในเรื่องการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2 เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานการสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย จากหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้การสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานการท่องเที่ยว สำนักงานเชียงราย จัดทำเป็นโครงการได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว สามารถรองรับตลาดการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน ในการบริหารจัดการดำเนินในเรื่องการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่ภาพลักษณ์ของจังหวัดต่อไป

โดยมี ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าศูนย์บริหารและสื่อสารแบรนด์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญการสร้างแบรนด์ เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานและ เป็นวิทยากรให้แก่คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแบรนด์ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมกล่าวว่าจังหวัดเชียงรายมีการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดให้ยั่งยืนให้เป็นมาตรฐานสากล โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายมีเอกลักษณ์และมนต์เสน่ห์ประกอบด้วย ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมที่สวยงาม ในส่วนที่สำคัญก็คืออารยธรรม ซึ่งมีความแตกต่าง หลากหลายมีชนชาติพันธุ์หลายชนเผ่าการดำรงชีวิต วิถีชีวิต เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว จะต้องคงอยู่และรักษาไว้ให้นานๆ ในขณะนี้จังหวัดเชียงรายมีแนวโน้นนักท่องเที่ยวจะเพิ่มมากขึ้นและจะต้องให้ความสนใจต้อนรับคณะท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้นต่อไป..

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!