มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมนำเสนอผลการศึกษากิจกรรมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ รองรับธุรกิจ MICE

b.1มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมนำเสนอผลการศึกษากิจกรรมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ รองรับธุรกิจ MICE และการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการระบบโครงสร้างเมืองรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ที่ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอผลการศึกษากิจกรรมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรองรับธุรกิจ MICE และการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการระบบโครงสร้างเมืองรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อวิเคราะห์ระบบขนส่งสาธารณะ และการเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อรองรับกิจกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

เพื่อระดมความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและการให้บริการเพื่อรองรับกิจกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ จัดทำแผนปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ และระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการและการท่องเที่ยว ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับแหล่งกิจกรรมการจัดประชุมสัมมนาและนิทรรศการ และการท่องเที่ยว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ผลการศึกษาที่ได้จากการประชุม เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรองรับธุรกิจ MICE และการท่องเที่ยวอยู่ภายใต้โครงการระบบโครงสร้างเมืองรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นเป็นโครงการที่ดำเนินการด้านการคิด การวางแผน และการจัดระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในรูปแบบ MICE

นอกจากนี้ โครงการระบบโครงสร้างเมืองรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นเสมือนกลไกแห่งการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันผลักดันให้เห็นถึงความสำคัญของระบบขนส่งสาธารณะ นำไปสู่การลดปัญหาด้านการจราจรขนส่งทั้งในเมือง และนอกเมือง ปัญหาด้านความปลอดภัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!