กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหนุนผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยก้าวไปสู่การบริหารจัดการทางการตลาดอย่างมืออาชีพ

b.3กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหนุนผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยก้าวไปสู่การบริหารจัดการทางการตลาดอย่างมืออาชีพ ขานรับนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจไทยในเชิงลึก

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าขานรับนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจไทยในเชิงลึก ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน “Strength from Within” ซึ่งจะเป็นการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมภาคธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง สามารถเติบโตจากภายในประเทศเอง ไม่ต้องพึ่งพาเศรษฐกิจนอกประเทศเป็นหลัก และเพื่อให้เกิดพลังการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ทั้งนี้ กรมได้พัฒนากิจกรรมสำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย หรือกลุ่ม Strong SMEs ให้สามารถก้าวไปสู่การบริหารจัดการทางการตลาดอย่างมืออาชีพ ซึ่งจะมีการจัดงานเปิดตัว 2 กิจกรรม ที่จะช่วยสร้างธุรกิจจากจุดเริ่มต้นให้พบกับความสำเร็จได้ ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 ที่กรมจะมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดมาถ่ายทอดประสบการณ์
สำหรับกิจกรรม ประกอบไปด้วย การสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneur:DBD-SPE) ดำเนินการวันที่ 12 พฤษภาคม-9 กรกฎาคม 2559 รุ่นละ 40 คน เน้นพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้บริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีคุณภาพ แข่งขันได้ในระดับประเทศและสากล ซึ่งจะสร้างศักยภาพครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่ การตลาด การเงิน การบริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นวัตกรรม พร้อมจัดทำแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ เพื่อกำหนดเป้าหมายสร้างโอกาสทางการตลาด รวมถึงการศึกษาดูงานธุรกิจต้นแบบ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer: DBD-ACM) ดำเนินการวันที่ 2 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2559 รุ่นละ 40 คน มุ่งเสริมความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาด การสร้างนวัตกรรม การนำเสนอธุรกิจ เทคนิค การเจรจาการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) การศึกษาดูงานธุรกิจต้นแบบ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2547-5962 หรือสายด่วน 1570

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!