ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทุ่ม 445 ล้านบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนอัตราดอกเบี้ยต่ำ

b.4ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทุ่ม 445 ล้านบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนอัตราดอกเบี้ยต่ำ

นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานการประชุมบูรณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนตามโครงการ 1 ตำบล 1 SME เกษตร ตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมได้อนุมัติมาตรการโครงการสินเชื่อ 1ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของภาคเกษตรไทย วงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้น72,000 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส.ให้สินเชื่อระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4ต่อปี เป็นเวลาไม่เกิน 7 ปี และปีที่ 8-10 อัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้า วงเงินกู้ไม่เกิน20 ล้านบาทต่อราย เพื่อขีดความสามารถให้ภาคเกษตร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ด้านนายถนัด วันมณี ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ธ.ก.ส. สนับสนุนวงเงินกู้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร จำนวน 445 ล้านบาท เพื่อยกระดับความสามารถของเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความหลากหลาย การแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรการผลิตสินค้าที่ได้ตามมาตรฐาน GAP และGMP ตลอดจนการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ เป็นการพัฒนาช่องทางจำหน่ายการเก็บรักษา การขนส่ง และโลจิสติก และเพื่อให้เศรษฐกิจหมุนเวียนภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น