มอบสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการ “หยุดมลพิษจากการเผา เริ่มต้นที่ตัวเรา”

1.1มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  นำโดยนายนราธิป ปากหวาน รักษาการหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำบุคลากรงานประชาสัมพันธ์พร้อมตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้า มอบสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการ “หยุดมลพิษจากการเผา เริ่มต้นที่ตัวเรา” ให้กับตลาดศิริวัฒนา   โดยได้รับเกียรติจากนางนารี จันทร์รัตน์ ผู้ดูแลตลาดศิริวัฒนา (ตลาดธานินทร์) รับมอบสื่อ เพื่อการประชาสัมพันธ์ พร้อมหน้ากากอนามัยและเอกสารข้อมูลการรักษาสุขภาพรับมือปัญหาหมอกควัน ณ สำนักงานตลาดศิริวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆ นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!