รื้อปรับแผนแม่บท 5 ปี Long Stay

S__171786243

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รื้อปรับกลยุทธ์รับการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวใหม่ จัดทำแผน Long Stay กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ระยะ 5 ปี (2560-2564) เพื่อก้าวสู่นครแห่งลองสเตย์รองรับกลุ่มเป้าหมายต่างชาติใหม่รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุไทย โดยชูการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาความพร้อมธุรกิจบริการสุขภาพ (Healty Long Stay Model)

S__171786245

วันที่ 16 มี.ค. 59 นายมนตรี ปิยากูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสัมมนา “การพัฒนาธุรกิจ Long Stay ภาคเหนือรองรับกลุ่มผู้พำนักระยะยาวนานาชาติ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการมากกว่า 200 คน
เนื่องจากในอนาคตอันใกล้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จะเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นหรือจากประเทศทางตะวันตกที่จะมาพำนักระยะยาวเพิ่มขึ้น รวมถึงผู้สูงอายุคนไทยด้วย จึงเล็งเห็นว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องหาแนวทางพัฒนาธุรกิจ Long Stay อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้จะได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนา Long Stay กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือในอนาคตด้วย โดยจะมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาความพร้อมธุรกิจบริการสุขภาพ (Healty Long Stay Model) และการเรียนรู้วัฒนธรรมล้านนาเป็นจุดขาย

S__171786244
ปัจจุบันเชียงใหม่ได้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ และสุขภาพ (Medical/Health Hub) ไปแล้ว เนื่องจากมีสถานบริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากลรวมทั้งแหล่งบริการบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ทำให้เอื้อต่อการดึงดูดชาวไทย และชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยว ดังนั้นหากเราได้มีการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการกลุ่ม Long Stay และผู้เกษียณอายุ ก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมที่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงด้านที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวก-โครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ ด้านการบริการจัดการด้านการท่องเที่ยว และด้านการบริการการแพทย์ สาธารณสุข Welmess เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น