คณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

B-4.jpg
คณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2559 “มหกรรมสร้างสุข..เพื่อทุกคน”โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน เมื่อวันที่ผ่านมา ณ บริวเณลานกิจกรรม อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการโครงการนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพและงานวิจัยของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 เวทีการสาธิตเครื่อง mediplasma (นวัตกรรมใหม่ใช้สำหรับคืนความสวยใสโดยไม่ต้องใช้ศัลยกรรม) การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง Happy 8 แนวคิดความสุข 8 ประการในที่ทำงาน และ รู้จักกับ HUG (Healthy Unit Guideline) B-5.jpg
นอกจากนี้นักศึกษาพยาบาลได้จัดบูธการบริการตรวจและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมงาน อาทิ การตรวจมวลกระดูก การวัดความดันโลหิต เป็นต้นB-6.jpg
มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดสุขภาวะที่ดี สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรู้เท่าทันสามารถปรับตัวให้เข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอย่างมีสุขภาพดีและมีความสุข นอกจากนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพและนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้สนใจที่รักในการดูแลสุขภาพได้รับชมอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น