ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีมอบรถจักรยานพระราชทาน

B-2.jpg - Copy
ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีมอบรถจักรยานพระราชทาน ให้แก่ นักเรียนยากจนและด้อยโอกาสที่เรียนในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 42 คัน ณ ห้องสิริภูมิ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา

นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธานที่จะพระราชทานจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสและมีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 42 คน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงพระเมตตาห่วงใยเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลให้มีจักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางสะดวกรวดเร็ว

B-2.jpg
เพื่อให้เด็กนักเรียนมีเวลาเรียนหนังสือเพิ่มและเป็นการพัฒนาคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล ในการดำเนินงานจักรยานพระราชทานครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการในลักษณะจักรยานยืมเรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียนโดยให้จัดสรรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้เด็กนักเรียนเป็นผู้ใช้จักรยานในการเดินทางมาเรียนหนังสือ จากการคัดเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือ ครอบครัวยากจน บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนระยะทาง 3 กิโลเมตรขึ้นไป เดินทางพื้นที่ราบ และมีความปลอดภัยในการขี่จักรยาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น