เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ทำ MOU ร่วมกัน ในการจัดโครงการความร่วมมือในการฝึกสอน

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ทำ MOU ร่วมกัน ในการจัดโครงการความร่วมมือในการฝึกสอน ให้กับนักกีฬาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้ง 11 แห่ง ที่ อยู่ในความดูแลของ เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยเปิดสอน 3 ชนิดกีฬา อาทิ ฟุตบอล ว่ายน้ำ และ วอลเลย์บอลชายหาด จะเปิดอบมรมในช่วงปิดเทอมนี้
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุมนำบุญจิตต์ อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา นายทินกร นำบุญจิตต์ อดีตรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ทำ MOU กับ ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ตามโครงการความร่วมมือการฝึกสอนกีฬา ระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่ และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อทำการฝึกสอนกีฬา จำนวน 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ว่ายน้ำและวอลเลย์บอลชายหาด ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อให้มีทักษะกีฬาที่ถูกต้องตามหลักวิชา พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศและเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพได้ในอนาคต

ในการทำ เอ็มโอยู จะร่วมมือกันในการส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนากีฬาว่ายน้ำ กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กีฬาฟุตบอล และ กีฬาชนิดอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้แพร่หลายในกลุ่มนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ จะดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรและการใช้อาคารสถานที่ สถานฝึกซ้อม สนามแข่งขันด้วยความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สนับสนุนให้มีการจัดอบรมคณะครูและส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการการร่วมมือนี้ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ในการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาว่ายน้ำ กีฬาวอเลย์บอลชายหาด กีฬาฟุตบอล และ กีฬาอื่น ๆ อีก เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ตลอดจนการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาที่จะรองรับในการพัฒนากีฬาชนิดต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศต่อไป

นอกจากนี้ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณ ในนามเทศบาลนครเชียงใหม่ ขอขอบคุณ ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนคณาจารย์ บุคลากร เพื่อให้ความรู้ รวมทั้งสถานที่ เพื่อใช้ในการฝึกสอนและฝึกซ้อม และ สุดท้ายขอขอบคุณ นายทินกร นำบุญจิตต์ อดีตรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป้นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามครั้งนี้

ทางด้าน ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ เผยว่าทาง สพล. เชียงใหม่ พร้อมเต็มที่จะให้ความร่วมมือ พร้อมจะส่งวิทยากร ที่เชี่ยวชาญในแต่ละชนิดกีฬา ไปฝึกสอนให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่จัะมาร่วมอบมทั้ง 3 ชนิดกีฬษ ไม่ว่าจะเป็น ว่ายน้ำ วอลเลย์บอลชายหาด และ ฟุตบอล นอกจากนี้ ถ้าทาง เทศบาลนครเชียงใหม่ มีปัญหารในเรืองรถรับ-ส่งนักเรียนในสังกัด แจ้งมาที่ สพล. เชียงใหม่ พร้อมที่จะให้บรการจัดรถรับ -ส่งให้ ตลอการอบรม ส่วนสนามฝึกอบรมใช้ในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และ สนาม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

สำหรับโรงเรียนที่สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้ง 11 แห่งประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสต๋อย โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม โรงเรียนเทศบาลวัดดอกเงิน โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่อนเงินกอง โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ

ร่วมแสดงความคิดเห็น