สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดโครงการอบรมประกันคุณภาพ

4 24 5 24สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดโครงการอบรมประกันคุณภาพ แก่นักศึกษาและภาวะผู้นำ  ประจำปี 2558 เพื่อให้นักศึกษากล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างเต็มที่และมีภาวะความเป็นผู้นำมากขึ้น มีทักษะความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีส่วนในการ จัดกิจกรรมบริหารจัดการตลอดจนกระบวนการดำเนินงาน หรือการมีส่วนร่วมตามกระบวนการ PDCA  ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการทำโครงการและกิจการนักศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 0935 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น