นางจีราภรณ์ อยู่สาตร์เป็นแกนนำชักชวนประชาชนออกกำลังกายตั้งแต่ปั 2544-ปัจจุบัน

B-1.jpgนางจีราภรณ์  อยู่สาตร์  เป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อต่อชุมชน และสังคม เป็นแกนนำชักชวนประชาชนออกกำลังกายตั้งแต่ปั 2544-ปัจจุบัน ด้วยผลงานดังกล่าวทำให้ได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลฟ้าฮ่าม ให้รับใบมอบเกียรติคุณ สตรีดีเด่น หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2559  จัดโดย กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลฟ้าฮ่าม  ร่วมกับเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม   ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น