สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ม.พายัพ นำนาฏศิลป์ไทย-ลิเกประยุกต์ไปเผยแพร่ สู่สายตาชาวต่างชาติ5รัฐที่สหรัฐอเมริกา

b.2สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ “USA TOUR 2016″ นำนาฏศิลป์ไทยและลิเกประยุกต์ไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 11 พฤษภาคม 2559
โดยนายสุจิดา ไชยากุลสรากร ผู้อำนวยการสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า สถาบัน คริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานสังกัดในมหาวิทยาลัยพายัพภายใต้สภาคริสตจักรในประเทศไทยทำพันธกิจในการประกาศพระกิตติคุณ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้แก่เด็กตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนถึงอุดมศึกษา รวมทั้งปนะชาชนไทยและต่างประเทศ โดยใช้สื่อการแสดงในทุกรูปแบบเช่นการแสดงละครตะวันตก นาฏศิลป์ไทยการแสดงพื้นบ้านลิเกประยุกต์ ฯลฯ พันธกิจของสถาบันได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศมายาวนานกว่า 30 ปี ในปีการศึกษา 2558 นี้ ทางสถาบันฯ ได้ดำเนินโครงการ USA Tour 2016 เพื่อนำนาฏศิลป์ไทยและลิเกประยุกต์ ที่ได้นำคำสอนของพระเจ้า คริสตจริยธรรมมาสร้างสรรค์เป็นลิเกที่มีเนื้อหาและคติสอนใจแนะนำแนวทางในการดำเนินชีวิตที่จะประสบความสุขความสำเร็จไปแสดงที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการประกาศพระกิตติคุณ หนุนใจพี่น้องชาวอเมริกาและพี่น้องชาวไทยผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาพายัพ สร้างเครือข่ายใหม่เพื่อหาแหล่งสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการประกาศพระกิตติคุณ และเป็นการเสริมสร้างภาพพจน์ของประเทศไทยซึ่งจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทย

ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีให้กับนักศึกษาและอาสาสมัครที่สนใจเข้าร่วมงานกับมหาวิทยาลัยด้วยการแสดงครั้งนี้ใช้ชื่อชุดการแสดงว่า Mission of Love เริ่มต้นด้วยบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า ในเพลง”พระพรแห่งความชื่นชนยินดี” โดยบทเพลงนี้กล่าวถึง ความชื่นชมยินดีที่พระเจ้าได้ทรงประทานกษัตริย์ผู้ที่มีความชอบธรรมและยึดมั่นในทศพิธราชธรรมให้แก่ปวนชนชาวไทย และทรงสร้างเมืองไทยและโลกใบนี้ให้ออกมางดงามด้วยงีพระหัตถ์ของพระองค์ หลังนั้นจะเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของไทยทั้ง 4 ภาค ดังนี้ 1 ภาคเหนือ-ฟ้อนหางนกยูง ฟ้อนนกกิ่งกะหล่า ฟ้อนโคม ฟ้อนผางประทีป 2 ภาคใต้-ระบำตารีกีปัส รำมโนราห์บูชายัญ 3 ภาคอีสาน-เซิ้งกะโป๋ และลาวกระทบไม้(ใช้สำหรับแสดงในสถานศึกษา) 4 ภาคกลาง-รำในเพลงเชิญท่านทั้งหลาย

การเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งนี้เริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 11 พฤษภาคม 2559 ใน East Coast ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 5 รัฐ คือ North Carolina, Virginia,Washington

DC,Pennsylvania,New Jersey และจัดการแสดงในสถานที่ต่างๆจำนวน 29 แห่ง คือคริสตจักร 23 แห่ง สถานศึกษา 5 แห่ง และบ้านพักคนชรา 1 แห่ง ซึ่งในการดำเนินโครงการดังกล่าวทางสถาบันฯได้ดำเนินงานโครงการ ติดต่อและประสานงานร่วมกับ MR.ANDREW MRS.ELLEN COLLINS อาสาสมัคร ที่เคยทำงานรับใช้ร่วมกับสถาบันฯ ปัจจุบันได้กลับไปทำงานรับใช้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทั้งสองเป็นผู้ประสานงานไปยังคริสตจักรและสถานศึกษาต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกา

ร่วมแสดงความคิดเห็น