จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

บุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท์
บุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว หวังเป็นเวทีในการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ในด้านการดูแลสุขภาพนักท่องเที่ยว พร้อมแผนให้คำปรึกษาและให้บริการข้อมูลสำหรับผู้เดินทางและนักท่องเที่ยว เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ
นายแพทย์บุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรคเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ทั้งนี้ นายแพทย์บุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว” ในครั้งนี้ เป็นการทำความเข้าใจนโยบายและทิศทางการดำเนินงานคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพนักท่องเที่ยวเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนหลักด้านเศรษฐกิจภาพรวมของโลกมาอย่างต่อเนื่อง การเดินทางท่องเที่ยวจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ แต่สามารถป้องกันหลีกเลี่ยงได้หากมีความรู้และการเตรียมตัวก่อนเดินทางที่ดี และในปัจจุบันนักท่องเที่ยวตื่นตัวมากขึ้นกับการเตรียมตัวด้านสุขภาพให้พร้อมก่อนการเดินทางโดยเกือบครึ่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศได้พบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาที่คลินิก

ด้วยกรมควบคุมโรค ได้มีนโยบายให้ จัดตั้งคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวศรีดอนไชย เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คำปรึกษาให้บริการข้อมูลสำหรับผู้เดินทางและนักท่องเที่ยว ด้านการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่พบบ่อยในภาคเหนือ การบริการรักษาโรควัณโรค โรคมาลาเรีย โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และตรวจร่างกายเบื้องต้นสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ บริการวัคซีนสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ นายแพทย์บุญเลิศ กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น