เทศบาลตำบลหนองควาย ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

โครงการที่ 1. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย โดยสนามกีฬามีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,570 ตารางเมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตร และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 116.88 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 479 ตารางเมตร ราคากลางของงานประมูลจ้างเหมาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิสก์ในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 815,600 บาท ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการก่อสร้างในประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า407,800 บาท

โครงการที่ 2.โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว พื้นที่ต่อเติมขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17.33 ตารางเมตร ราคากลางของงานประมูลจ้างเหมาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิสก์ในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 178,000 บาท ผู้เสนอ ราคาต้องมีผลงานการก่อสร้างในประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 250,000 บาท

โครงการที่ 3. โครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารบริการนักท่องเที่ยวตำบลหนองควาย ขนาดกว้าง 2.90 เมตร ยาว 5.90 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17.33 เมตร จำนวน 1 หลัง บ้านเหมือง กุง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลางของงานประมูลจ้างเหมาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 178,000 บาท ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการก่อสร้างในประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 89,000 บาท
กำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30-10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอหางดง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 11 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5312-5070 ในวันและเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!