เทศบาลตำบลห้วยทราย ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ

เทศบาลตำบลห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีความ ประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยทราย จำนวน 1 โครงการ ราคากลางของงานประมูลจ้างเหมาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็ก ทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 8,242,000 บาท ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการก่อสร้างในประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,000,000 บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ เทศบาลตำบหล้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดยื่นเอกสารการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างด้วยระบบิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. ญ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 3,000 บาท ได้ที่ กองคลัง สำนังกานเทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5310-1600 ต่อ 13 ในวันและเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!